VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Strong Coaching is gevestigd te Beek en Donk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 71554629. Door aanschaf van een Abonnementen strippenkaart, als ook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

  1. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Strong Coaching en haar deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit het door de deelnemer aanschaffen van een strippenkaart, een eenmalige (proef)les of een ‘special’ (zie: artikel 3).

Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Strong Coaching.

Aanmelden voor de reguliere trainingen is niet noodzakelijk.

Aanmelden voor de speciale trainingen dient te gebeuren via: de digitale web App van Strong Coaching.

Strong Coaching is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

  1. Strippenkaart/Abonnementen

Strong Coaching heeft verschillende soorten strippenkaarten: 7 of 17 strippenkaart.

Strong Coaching heeft verschillende soorten Abonnementen: Maand, halfjaar, jaar, Student, partner

De strippenkaarten en abonnementen zijn beperkt geldig. 7 strippenkaart: 4 maanden. 17 stippenkaart: 6 maanden. Als de geldigheidsduur is verlopen staan er geen trainingen meer open om te volgen. De abonnementen lopen automatisch telkens een maand door klant kan er voor kiezen om dit te laten stoppen.

Bij zware blessures, zwangerschap of andere privé omstandigheden kunnen wij het abonnement bevriezen of de rittenkaart verlengen mits hier melding van wordt gemaakt door eigenaar van desbetrevende kaart of abonnement. Strong Coaching kan hiervoor om een doktersverklaring verlangen. Deelnemers vragen dit schriftelijk (bv. per mail) vooraf aan.

Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Ongebruikte strippen op de strippenkaart worden niet gerestitueerd.

Leden die reeds bij strong coaching zijn aangesloten kunnen geen gebruik maken van of aanspraak maken op lopende marketing acties tbv het werven van nieuwe leden.

  1. ‘Specials’ van Strong Coaching

Onder ‘specials’ wordt verstaan een zaterdagtraining, 1-op-1-training, een bootcamp-training voor een (kinder)feestje of een bootcamp-training voor een bedrijf of events georganiseerd door Strong Coaching

De prijs wordt op basis van het aantal deelnemers, de vraag en de situatie vastgesteld en geoffreerd naar de aanvrager.

  1. Betaling

De betalingen van de strippenkaarten en of abonnementen van Strong Coaching zijn op basis van vooruitbetaling.

Betaling geschiedt via internetbankieren, betaallink of door het voldoen van de ontvangen factuur.

Alle abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen. Opschorten tijdens langdurige vakantie (2+ weken) en langdurige ziekte is mogelijk in overleg.

  1. Wijziging of opschorten overeenkomst door Strong Coaching

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme hitte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Strong Coaching is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.

Uitschrijven of opschorten (pauzeren) kan uitsluitend schriftelijk of via de mail. *Tot 14 dagen voor de start van een nieuwe maand.

Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze deelnemer door de trainer en of de eigenaar van Strong Coaching uitgesloten worden van de training. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

  1. Aansprakelijkheid

Strong Coaching is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Strong Coaching, is Strong Coaching niet aansprakelijk.

Deelname aan een training van Strong Coaching geschiedt op eigen risico.

Strong Coaching is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

Strong Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.

Een training is intensief en blessuregevoelig. De deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training.

Indien een deelnemer gezondheidsklachten of extreem overgewicht heeft, of indien de deelnemer, een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts.

Strong Coaching behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

7. Feestdagen en vakantie

Tijdens de zomer, kerst, herfst, en voorjaarsvakantie is er een aangepast rooster. Tijdens andere nationale feestdagen gaan de lessen wel door tenzij anders is overeengekomen.

8. Publicaties internet

Wij behouden ons de rechten voor om te allen tijde, beeld en/of geluid opnames te maken van trainingen van Strong Coaching. Mits de deelnemer er bezwaar op heeft zijn wij vrij om deze te gebruiken voor marketingdoeleinden.